Pro Zahořany - spolek

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Topná sezóna bez černého kouře?

Jakmile se ochladí, objevují se pravidelně nad našimi obcemi tmavá oblaka kouře a na návsi i v ulicích je cítit charakteristický zápach páleného uhlí, a bohužel často i štiplavý dým, prozrazující, že někde v okolí se spaluje nevhodné palivo, nebo dokonce odpadky. Domácí kotelny přispívají stále více ke znečišťování ovzduší, a tím i k riziku vzniku závažných nemocí, hlavně rakoviny a dýchacích chorob. Leckde na venkově je čistota ovzduší v zimním období stejná nebo i horší než v průmyslových oblastech. Domácí kamna a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé hoření a čištění spalin, a tak záleží na každém z nás, co do kamen přiložíme a kolik jedů vypustíme do vzduchu.

Jde to i šetrně

Topení uhlím nemusí být závadné, při dodržování několika pravidel. Na prvním místě je technický stav kamen nebo kotle a komína. Komín musí mít správný tah, podle požadavků připojeného kotle, a měl by se pravidelně kontrolovat a čistit. Všechny ohyby a napojení kouřovodů musí být hladké, bez výčnělků a záhybů, a nikdy by neměly směřovat dolů. Kotel by se měl pravidelně čistit od nánosů sazí a dehtu, a má být správně seřízený. Jen tak bude dávat optimální výkon a topit skutečně účinně. Uhlí by mělo hořet plamenem, s dostatečným přívodem vzduchu. Pokud je kotel příliš tlumen a uhlí pouze doutná, nespaluje se dokonale a do ovzduší uniká víc škodlivin. Při dokonalém spalování dá stejné množství uhlí více tepla a emise jsou nižší. Pokud máte předimenzovaný kotel, který musíte přiškrcovat, řešením by mohla být větší akumulační nádrž. Kotel by pak mohl delší dobu hřát na plný výkon. Moderní kotle mají mnohem vyšší účinnost spalování, i když jde o vyšší finanční investici, v budoucnu byste měli ušetřit na nákupu paliva, bude ho stačit míň.

 

druh kotleúčinnostnáklady na vytápění Kč/rok při spotřebě tepla 65 GJ
kamna na uhlí50%20.944,- hnědé / 27.013,- černé uhlí
klasický kotel na uhlí55%19.040,- / 24.557,-
automatický kotel na uhlí80%13.019,- / 16.883,-
kotel na zplyňování dřeva75%17.808,-
kotel na pelety85%19.428,-
kotel na štěpku80%13.000,-

podle www.tzb-info.cz

Čím topit

Pro čistotu ovzduší v naší obci je zdaleka nejpříznivější vytápění elektřinou nebo zemním plynem, je to i nejpohodlnější, odpadají starosti s přikládáním do kamen. U kotlů a kamen na pevná paliva je velmi důležitá kvalita paliva. Z hlediska emisí je nejpříznivější dřevo. Platí to ale pouze pro dřevo bez chemického ošetření a jakýchkoliv nátěrů, řádně vyschlé. S větší vlhkostí dřeva klesá jeho výhřevnost a rostou emise škodlivin, dochází k dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne přes 2 zimy.

Používáte-li uhlí vybírejte kvalitní, s nízkým obsahem síry. Černé uhlí je sice dražší, ale výhřevnější, takže topení s ním nevyjde o moc dráž. Hnědé uhlí s vysokým obsahem síry by mělo přijít pouze do velkých elektráren nebo kotelen, které mají filtry na odsíření.

V současné době je na trhu velké množství alternativních paliv, ať už to je dřevní štěpka, brikety a pelety vyrobené ze slisovaných zbytků dřeva na pilách, nebo různé druhy biopelet, vyrobené z rostlin (např. šťovík, kukuřičná nebo řepková sláma). Nabídka je již dnes široká a do budoucna se dá očekávat spíše zlevňování těchto paliv, na rozdíl od uhlí, u kterého se již v minulosti několikrát uvažovalo o zavedení speciální daně nebo úplného zakázání jeho spalování v domácnostech.

Čím rozhodně netopit

Do každého kotle patří pouze to, co je výslovně uvedeno v jeho návodu. Každý kotel je přizpůsoben konkrétnímu palivu, spalování jiného paliva v něm neprobíhá ideálně, kotel se může dokonce poškodit. Samozřejmě do žádných kamen nepatří jakékoliv odpadní materiály. Velice nebezpečné je pálení chemicky ošetřeného nebo natřeného dřeva, jako jsou např. rámy oken, starý nábytek, pražce, dřevěné palety na zboží. Při jejich spalování vzniká nejen rakovinotvorný formaldehyd, ale i vysoce toxické dioxiny, které jsou rakovinotvorné, poškozují hormonální a imunitní systém, ovlivňují nervovou soustavu, u dětí můžou také snižovat inteligenci a ovlivňovat chování (hyperaktivita). Při hoření různých druhů plastů zase do ovzduší unikají jedovaté ftaláty, které způsobují poruchy jater a ledvin, vrozené vady mužských pohlavních orgánů, nižší kvalitu spermií a riziko vzniku astmatu, dále oxid uhelnatý, který blokuje přenos kyslíku krví a při jeho vyšších koncentracích hrozí až udušení, a mnoho dalších jedovatých látek a těžkých kovů. Spalováním PVC dokonce vzniká fosgen, který naleptává dýchací cesty, oči i kůži a v minulosti byl používán jako bojový plyn. Nejvyšší koncentrace těchto škodlivých látek bývají naměřeny v místnosti, kde se topí, zvýšené množství je i v celém domě. Na povětrnostní situaci a rozptylových podmínkách záleží, jak moc bude vznikající dým obtěžovat venku, na ulici. Na jedy ve vzduchu jsou nejcitlivější děti, těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme k nim ohled.

Co říkají zákony?

Podle zákona o ochraně ovzduší je zakázáno v kotli nebo v kamnech spalovat jiná paliva než ta, která určil výrobce kamen. Dále je povinností dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem osoby ve svém okolí. Tmavost zbarvení kouře přibližně odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných částic. Normou je stanoveno, že při spalování paliv nesmí být odcházející kouř tmavší než 2. stupeň Ringelmannovy stupnice šedi. Měření se provádí nejčastěji porovnáním tmavosti kouřové vlečky s odpovídající hodnotou Ringelmannovy stupnice, provádí ho pozorovatel ve vzdálenosti 150 až 400 m od pozorovaného komína.

Desatero správného vytápění:

  1. Do kamen a kotlů přikládejte pouze to, co tam skutečně patří (podle návodu k obsluze). Dřevo pouze bez chemického ošetření a nátěrů, řádně vyschlé. Uhlí raději kvalitní, s nízkým obsahem síry.
  2. Nechte si zkontrolovat a seřídit kotel.
  3. Pravidelně čistěte komín, zkontrolujte správný tah.
  4. Popel z kamen, pokud jste pálili něco jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat hodně jedovatých látek. Proto ho nepoužívejte na zahradě, ani k posypu chodníků.
  5. Nepřetápějte, raději snižte teplotu v místnostech a oblékněte si svetr. Radiátory osaďte termostatickými ventily.
  6. Zamezte únikům tepla. Zkontrolujte, jestli okna a dveře dobře těsní, případně nalepte těsnící proužky. Do budoucna zvažte možnost zateplení nebo výměny oken.


Použité zdroje:

informační materiály Hnutí duha www.hnutiduha.cz
Ekologické centrum Most, článek na EnviWebu: http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/82182/odpad-do-kamen-nepatri
Ekologický právní servis, http://www.eps.cz/cz2072313pp/pravni-poradna/
materiály sdružení Arnika "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům", vytvořené s podporou Státního fondu životního prostředí
www.tzb-info.cz