Spolek Pro Zahořany

O násNovinkyKostelKroužekOživená návesNaše činnost

Připomínky k návrhu zadání Územního plánu Křešice

Občanské sdružení Pro Zahořany, se sídlem Zahořany 39, 411 48 Křešice, IČ: 22739025, podává k návrhu zadání územního plánu Křešice následující připomínky:


 1. Protipovodňová ochrana kolem Lučního potoka
  Luční potok nemá stanoveno záplavové území, přesto zde v roce 2010 došlo k několika povodním a zaplavení mnoha domů. Při návrhu nového funkčního uspořádání ploch, zejména zástavby v blízkém okolí Lučního potoka v Zahořanech a Třebouticích, by mělo být zváženo toto riziko a v hranicích zaplaveného území při povodních z roku 2010 navrhovat zastavitelné plochy jen ve zvláště odůvodněných případech. Navrhujeme zapracovat riziko povodní u Lučního potoka do kapitoly b) bod 25).


 2. Navrhování zastavitelných ploch v záplavových území
  Pokud ve „výjimečných a zvlášť zdůvodněných případech“ dojde k návrhu nových zastavitelných ploch v záplavovém území řeky Labe nebo na území, postiženém povodní Lučního potoka, navrhujeme, aby pro tyto plochy byly stanoveny regulativy tak, aby případní investoři staveb byli prokazatelně seznámeni s rizikem povodní a již ve fázi projektování staveb navrhli individuální protipovodňová opatření tak, aby byly minimalizovány škody na majetku a nároky na složky záchranného systému v případě povodně. Například vyvýšení hlavních obytných prostor (nebo umístění vybavení u komerčních prostorů) nad úroveň hladiny Q100. Součástí dokumentace k povolování staveb v záplavovém území by mělo být zhodnocení povodňových rizik a zdůvodnění opatření k jejich minimalizaci. Rovněž v případě návrhu ploch individuální rekreace v záplavovém území a zejména v jeho aktivní zóně stanovit regulativy tak, aby vybavení těchto ploch nebránilo převedení povodňových průtoků, nekladlo další nároky na práci složek integrovaného záchranného systému (odklízení nezajištěných objektů) a nemohlo způsobit komplikace níže na toku řeky Labe (naplavování plovoucího materiálu).


 3. Třebutičský potok
  Územní plán by měl respektovat stávající síť vodních toků. Ve stávajících mapách k zadání územního plánu chybí a do návrhu ÚP by měl být doplněn Třebutičský potok - levobřežní přítok Lučního potoka v Zahořanech, IDVT 10228475 podle Centrální evidence vodních toků (CEVT) Ministerstva zemědělství.


 4. Protierozní ochrana
  Protierozní ochrana je zmíněna v Politice územního rozvoje ČR (kapitola b bod 25) i v Zásadách územního rozvoje ÚK (kapitola b bod 14), v návrhu zadání ÚP Křešice však nejsou požadavky protierozní ochrany nijak uplatněny. Zejména ve svažitém území katastru obcí Zahořany a Sedlec považujeme za nutné věnovat protierozní ochraně zvýšenou pozornost. Pro zamezení vstupu splavenin do vodních toků by mohly být vymezeny zatravněné vsakovací pásy podél Lučního potoka a zejména také podél Třebutičského potoka, kde jsou pozemky zorávány často až ke hraně koryta vodního toku. Protierozní prvky (např. meze, průlehy) je možné kombinovat s trasami polních cest a tím zlepšit průchodnost krajiny. Navrhujeme doplnit požadavek na protierozní ochranu do kapitoly b bod 25 nebo 14, a zahrnout navržená protierozní opatření mezi veřejně prospěšné stavby v kapitole h).


 5. Boží muka
  V mapových podkladech nejsou vyznačena boží muka na návrší Holého vrchu (nad FVE) a v údolí Třebutičského potoka, obojí byla nedávno obyvateli Zahořan opravena, proto by je měl územní plán zachovat a vyznačit do map.


 6. Cestní síť
  Žádáme, aby územní plán plně respektoval existující cestní síť, a to i v případě, že cesty vedou po pozemcích, které nejsou v katastru nemovitostí vedeny jako komunikace. V mapách, přiložených k návrhu zadání, nejsou stávající polní cesty vyznačeny. Souhlasíme s požadavkem v kapitole b bod 38) „prověřit možnost vybudování nových polních cest pro zlepšení průchodnosti území“, konkrétně by měly být obnoveny tyto historické trasy cest: a) ze Zahořan kolem FVE a kolem božích muk na Holý vrch – napojit na cestu, která vede lesem kolem vrcholu Holého vrchu b) ze Zahořan podél Třebutičského potoka směrem na Sedlec – tato cesta existovala ještě donedávna a byla rozorána teprve před pár lety. Napojit tuto cestu na další fragmenty cest v údolí Třebutičského potoka a vést až do Sedlece, jako pěší propojení obou obcí. c) ze Zahořan podél Lučního potoka do Velkého Újezda. d) zachovat průchod kolem zahořanského zámku, kolem splavu, po mostku přes Luční potok k zemědělskému areálu a zpět do Zahořan. e) cesta na Křemín z Třeboutic – komunikace v třeboutické zahrádkářské kolonii jsou nevhodně řešeny velmi dlouhými serpentinami, které by bylo vhodné pro pěší výstup zkrátit například přes některé opuštěné zahrádky. Propojit až na vrchol Křemína a na cestu od Zahořan.


 7. Dětské hřiště a další oddechové plochy v Zahořanech
  Navrhujeme, aby územní plán prověřil možnost umístění dětského hřiště v centru obce Zahořany. Dětské hřiště v severní části u fotbalového hřiště je pro děti z jiných lokalit v Zahořanech příliš vzdálené. Dále navrhujeme prověřit možnost oddechového využití prostor kolem zahořanského zámku a u splavu, možnost umístění laviček a dalších herních prvků.


 8. Pěší komunikace
  Územní plán by měl navrhnout ucelený systém komunikací pro pěší uvnitř obcí – doplnit chybějící chodníky a chodník ze Zahořan do Křešic.


 9. Rybník v Zahořanech
  Navrhujeme, aby územní plán prověřil možnost revitalizace zahořanského návesního rybníka, zvýšení jeho průtočnosti a zkapacitnění odtoku z něj severním směrem do Lučního potoka.


 10. ÚSES
  Navrhujeme změnit trasu biokoridoru, který vede přes FVE Zahořany – odklonit severně a využít pro něj stávající zeleň na mezích. Tak by mohl biokoridor plnit svou funkci již před skončením provozu FVE elektrárny.

Děkujeme předem za zpracování našich připomínek.